ผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 51809
เริ่มนับวันที่ 5 มิ.ย. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
19
Last Month
30
This Year
621
Last Year
3,890

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาบัตรสมาชิก ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
[เอกสารแนบ]

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. รับสมัครสมาชิก อายุ 51-56 ปี
[เอกสารแนบ]

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2562
[เอกสารแนบ]

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 4)
[เอกสารแนบ]

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
[เอกสารแนบ]

สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
[เอกสารแนบ]

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก (กู้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน)
[เอกสารแนบ]

การถือหุ้นและฝากเงินของสมาชิกสมทบ
[เอกสารแนบ]

การส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก
[เอกสารแนบ]

เงินฝากและสวัสดิการสมาชิก
[เอกสารแนบ]

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
[เอกสารแนบ]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง
[เอกสารแนบ]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
[เอกสารแนบ]

ประกาศการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application IOS.
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application android
[เอกสารแนบ]

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]

ประกาศสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.สหกรณ์ฯ ------>โทร. 053-601176
[เอกสารแนบ]

E-news สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ดาวน์โหลดข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ [ดูทั้งหมด]


ประกาศรับสมัคร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
ผู้จัดการ


นางวชิรญาณ์ ชัยตาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาววราภรณ์ เสาวมาลย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน