ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายอดุลย์
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2             


ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา
ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
กรรมการและเลขานุการ


นายศุภวิศว์
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
กรรมการและเหรัญญิก            


นายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้


นายคเณศ
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์