ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายอดุลย์  นันท์บัญชา
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายมานัส
นายมานัส พรมรินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2             


นายศุภวิศว์  ตาหล้า
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
กรรมการและเหรัญญิก


นายสมบูรณ์
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
กรรมการและเลขานุการ            


นายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการเงินกู้


นายบุญเทพ
นายบุญเทพ พิศวง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์