ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


ดร.สมพร
ดร.สมพร สุขอร่าม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2             


นายณัฐรัชต์  ใหญ่ผา
นายณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
กรรมการและเหรัญญิก


นายสมบูรณ์
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
กรรมการและเลขานุการ            


นายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้


นายบุญเทพ
นายบุญเทพ พิศวง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์