ข้อมูลเกียวกับการบริการของสหกรณ์

 

 1.บริการด้านเงินฝาก สหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกโดยมีเงินรับฝาก 3 ประเภท
        1. เงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์ ATM เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท 
จะฝากเพิ่มหรือถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในวันสิ้นปีของสหกรณ์ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  (อัตราดอกเบี้ย  2.25%)
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
 
สำหรับสมาชิกที่มีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
            1. ยื่นคำขอเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 100 บาท พร้อมแนบสำเนาใบหน้าสมุด ที่มีหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์จะมอบรายละเอียดขั้นตอนการกดถอนเงินให้ด้วย
            2. สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ (ธรรมดา) เปิดกับสหกรณ์อยู่แล้ว สามารถโอนปิดบัญชีเป็น ออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ได้ทันที พร้อมแนบสำเนาใบหน้าสมุด
: กรณียังไม่มีบัตรกรุงไทย ATM สมาชิกจะต้องติดต่อเปิดบัญชีและขอมีบัตร ATM ก่อน
ขั้นตอนการถอนเงินฝากสหกรณ์ 
            1. กดรหัสบัตร 4 หลัก
            2. เลือก "บริการอื่นๆ"
            3. เลือก "บริการอื่นๆ"
            4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"
            5. เลือก "รับเงินฝาก" (หากต้องการสอบถามยอด เลือก "สอบถามยอดเงินฝาก")
            6. เครื่องจะให้ท่านใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนโอนไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM ธ.กรุงไทย และพิมพ์ Slip ให้เป็นหลักฐาน และถามท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ? ให้ท่านเลือก "ถ้าต้องการ" จะกลับไปหน้าจอแรกหลังใส่รหัส คือ เงินด่วนเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH
            7. กดถอนเงินตามปกติ
       
      2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
               2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้  (ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000บาท) แต่ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (หากถอนเกิน 1 ครั้งจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1  ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ) จะคิดดอกเบี้ยทบป็นต้นเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี  (อัตราดอกเบี้ย 3.25%)

               2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี
เงื่อนไขดังนี้
1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ย 3.75% (ทบต้นเมื่อฝากครบ 1 ปี)
3. ถอนเมื่อครบกำหนด 2 ปี กรณีถอนก่อนกำหนดให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ (2.25%)
4. ได้รับสิทธิ์ในการจับฉลากของสมนาคุณ 1 บัญชี ต่อ 1 สิทธิ์

        3. เงินฝากทรัพย์ทวี เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาทและไม่เกิน 25,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย  4.00%) ฝากเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน ทุกเดือนระยะเวลาฝาก 24 เดือน ถอนปิดบัญชีได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย  หากฝากไม่ครบและถอนก่อนกำหนด 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากมากกว่า 3 เดือน สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก   
                                                                   
    2. บริการด้านเงินกู้  สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท     
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
            สมาชิกมากู้ด้วยตนเองที่สหกรณ์ จะกู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นสมาชิกสหกรณ์เพียง 1 เดือน ก็มีสิทธิ์กู้ฉุกเฉินได้ ผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด  เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ คือ ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน กรอกใบคำขอด้วยลายมือตนเอง (ตามแบบสหกรณ์ฯ)  โดยต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน รับรองการมีเงินเหลือหักชำระหนี้สหกรณ์ฯ  ได้งวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน  12 งวด
**กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน จะต้องนำบัตรประจำตัว (ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย**

2. เงินกู้สามัญ  
       2.1 เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน โดยมีอายุการเป็นสมาชิก,ทุนเรือนหุ้น  และวงเงินกู้ ตามตารางดังนี้


อายุการเป็นสมาชิก (ปี)

ทุนเรือนหุ้น (บาท)

ให้กู้ได้ไม่เกิน (บาท)

เกิน  22

800,000

4,000,000

เกิน  21

780,000

3,900,000

เกิน  20

760,000

3,800,000

เกิน  19

740,000

3,700,000

เกิน  18

680,000

3,400,000

เกิน  17

660,000

3,300,000

เกิน  16

640,000

3,200,000

เกิน  15

620,000

3,100,000

เกิน  14

600,000

3,000,000

เกิน  13

580,000

2,900,000

เกิน  12

405,000

2,700,000

เกิน  11

360,000

2,400,000

เกิน  10

315,000

2,100,000

เกิน  9

285,000

1,900,000

เกิน  8

270,000

1,800,000

เกิน  7

255,000

1,700,000

เกิน  6

240,000

1,600,000

เกิน  5

150,000

1,500,000

เกิน  4

140,000

1,400,000

เกิน  3

130,000

1,300,000

เกิน  2

110,000

1,100,000

เกิน  1

90,000

900,000

เกิน  ½

70,000

700,000

หลักเกณฑ์เงื่อนไขสำคัญ 
1. จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายการหักในสลิปเงินเดือน และหักด้วยอัตราผ่อนชำระหนี้ (ที่ยื่นขอกู้ปัจจุบัน) แล้วเหลือไม่น้อยกว่า 18 % หรือ 5,000 บาท
2. จำนวนทุนเรือนหุ้น จะต้องมีครบจำนวน ตามวงเงินกู้ ตามตารางข้างต้น ในวันที่ยื่นคำขอ  หรือในวันที่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา (ถ้ามีไม่ครบตามเกณฑ์จะต้องซื้อเพิ่มก่อน)
3. ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด และงวดสุดท้ายจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปี

การค้ำประกัน 
1. เงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ค้ำประกัน  2 คน (เป็นสมาชิกข้าราชการอย่างน้อย 1 คน)
2. เงินกู้ 600,001 – 800,000 บาท ค้ำประกัน 3 คน (เป็นสมาชิกข้าราชการอย่างน้อย 2 คน)
3. เงินกู้ 800,001- 2,000,000 บาท ค้ำประกัน 4 คน (เป็นสมาชิกข้าราชการอย่างน้อย 2 คน)
4. เงินกู้ 2,000,001- 3,500,000 บาท ค้ำประกัน 5 คน (เป็นสมาชิกข้าราชการอย่างน้อย 3 คน)
5. ผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายและชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 18% หรือ 5,000 บาท
6. สมาชิกที่เป็นข้าราชการสามารถค้ำประกันได้ 8 สัญญา 
7. ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำสามารถค้ำได้ 7 สัญญา 
8. เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์ฯ หรือไม่อาจเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นมาค้ำประกันแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด

** สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทรับประกันที่สหกรณ์ฯเห็นชอบ เพื่อการคุ้มครองหนี้รวมในส่วนที่เกินจากมูลค่าหุ้น ณ วันที่สมาชิกได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้เงินใหม่ ทุกๆ สัญญา **
    2.2 เงินกู้สามัญ ATM
            สมาชิกสามารถขอกู้เงินสามัญ ATM มีเกณฑ์ ดังนี้
(1)  อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป หรืออายุจริงไม่เกิน 65 ปี มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
(2)  กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) เมื่อสมาชิกหักชำระต้นเงินแล้วสามารถใช้เงินตามวงเงินที่อนุมัติไว้
(4)  เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ15 หรือ 4,000 บาท  
(5)  ส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 120 งวด โดยมีอายุสัญญา 10 ปี และให้ส่งหัก ณ ที่จ่าย  
(6)  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญATM ประกอบด้วยคำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บุคคลค้ำประกันที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบเงินกู้สามัญATM จำนวน 1 คน
(7) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ นอกจากทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการจัดทำหลักประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ค้ำประกัน
(8) เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ คือ ใบคำขอสามัญ ATM กรอกใบคำขอด้วยลายมือตนเอง (ตามแบบสหกรณ์ฯ) 
มีผู้ค้ำประกัน 1 คน ***คำชี้แจงและเอกสารตามเอกสารดาวน์โหลด***
(9) การเบิกเงินกู้สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการเบิกถอนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหกรณ์กำหนด 
                    * หมายเหตุ : การทำรายการรับเงินกู้สามัญ ATM ไปยังบัญชีออมทรัพย์ KTB - ATM จะเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท

ขั้นตอนการถอนเงินกู้สามัญ ATM
            1. กดรหัสบัตร 4 หลัก
            2. เลือก "บริการอื่นๆ"
            3. เลือก "บริการอื่นๆ"
            4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"
            5. เลือก "รับเงินกู้" (หากต้องการสอบถามยอด เลือก "สอบถามยอดเงินกู้")
            6. เครื่องจะให้ท่านใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนโอนไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM ธ.กรุงไทย และพิมพ์ Slip ให้เป็นหลักฐาน และถามท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ? ให้ท่านเลือก "ถ้าต้องการ" จะกลับไปหน้าจอแรกหลังใส่รหัส คือ เงินด่วนเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH
            7. กดถอนเงินตามปกติ
    
     3. เงินกู้พิเศษ  สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษที่มีวัตถุประสงค์ของการกู้ ดังนี้
เงินกู้พิเศษ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษที่มีวัตถุประสงค์ของการกู้ ดังนี้ 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งได้แก่ 
1. เงินกู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
2. เงินกู้เพื่อก่อสร้างหรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก่ฐานะ
3. เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและอาคารอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
4. เงินกู้เพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการจัดหาที่อยู่อาศัย ตาม1,2 และ 3
วงเงินกู้         :  กู้ได้ไม่เกิน  80%  ของราคาประเมินหลักประกันโดยบริษัทฯ แต่ไม่เกิน  3,000,000 บาท
หลักประกัน    :  เป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองหรือของคู่สมรสเท่านั้นและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนองให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยสมาชิกเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน
การผ่อนชำระ  :  ผ่อนเป็นงวดแบบธนาคาร หรือแบบสหกรณ์ ไม่เกิน  300 งวด (25 ปี) งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ  70 ปีและผู้กู้จะต้องเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า  18% หรือ 5,000 บาท
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วงเงินกู้         :  กู้ได้ไม่เกิน  80%  ของราคาประเมินหลักประกันโดยบริษัท แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท
หลักประกัน    :  เป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ของคู่สมรส หรือของทายาท (พ่อ,แม่,พี่,น้อง,บุตร) และทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนองให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับประโยชน์ฯ
การผ่อนชำระ  :  ผ่อนเป็นงวดแบบธนาคาร หรือแบบสหกรณ์  ไม่เกิน  300 งวด  (25 ปี) และงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน  70 ปี และผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 18% หรือ 5,000 บาท
**  สมาชิกสามารถกู้รวมทั้ง 2 วัตถุประสงค์ได้ไม่เกิน  5 ล้านบาท  **
เอกสารประกอบการขอกู้ 
1. สำเนาโฉนดที่ดินหรือ นส.3 ก และราคาประเมินที่ดินของราชการ
2. สำเนาเอกสารของผู้กู้และผู้ถือกรรมสิทธิ์ (สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนสมรส)
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนชำระหนี้พร้อมสลิปเงินเดือน รับรองโดยผู้บังคับบัญชา
4. กรณีปลูกสร้างบ้านต้องมีแบบแปลนแนบ หรือกรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดินต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายแนบ
** สหกรณ์ฯ จะติดต่อประสานกับบริษัทประเมินราคาโดยสมาชิกจะต้องเสียค่าสำรวจหลักทรัพย์และประเมินราคา ดังนี้ 
วงเงินกู้ไม่เกิน     500,000 บาท   อัตราค่าบริการ  1,500 บาท
วงเงินกู้เกิน         500,000 บาท   อัตราค่าบริการ  1,900 บาท
หลักทรัพย์ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดเชียงรายจะเรียกเพิ่มตามอัตราที่บริษัทกำหนดโดยพิจารณาตามระยะทางเป็นสำคัญ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด  หรือ
โทร 0-5360-1176  

การยกเลิก - เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน 
การยกเลิกค้ำประกัน 
  - สมาชิกไม่มีสิทธิ์ขอยกเลิกการค้ำประกัน เว้นแต่จะหาบุคคลอื่นมาค้ำประกันแทน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน 
  - การเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำประกันเตรียมหลักฐานและกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ยื่นได้ที่สำนักงานสหกรณ์เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

การบริการอื่น ๆ 
  การโอนเงินผ่านธนาคาร 
     สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผ่านธนาคารต่าง ๆ เพื่อการฝากเงิน ชำระค่าหุ้น หรือชำระหนี้ได้ ดังนี้ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ธ.กรุงไทย จำกัด

เชียงราย

กระแสรายวัน

  504-6-05070-6 

ธ.กรุงไทย จำกัด

เชียงราย

ออมทรัพย์

504-1-75176-5

ธ.ทหารไทย จำกัด

เชียงราย

ออมทรัพย์

315-2-45680-6

ธ.เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

เชียงราย

ออมทรัพย์

01-001-2-74530-8

ธ.ออมสิน                             

เชียงราย

ออมทรัพย์

020-0-5811157-4     หลังการโอนเงินทุกครั้ง แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือส่งสำเนาใบนำฝากโดยเขียน ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก จำนวนเงิน ให้ชัดเจน แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร หมายเลข 0-5360-1516,0-5360-1176 หรือ ID Line: sahakron1 , sahakron2 ซึ่งสหกรณ์ฯจะได้ทำการบันทึกรายการของท่านต่อไป

  การออกหนังสือรับรอง 
      สมาชิกที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก มูลค่าหุ้นหรือภาระการเป็นหนี้ฯ แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ