ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายบุญเทพ  พิศวง
นายบุญเทพ พิศวง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


นายศรีวรรณ  ปินใจ
นายศรีวรรณ ปินใจ
กรรมการ


นายณรงค์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
กรรมการ            


นายคเณศ  พงศ์สวรรณ
นายคเณศ พงศ์สวรรณ
กรรมการ


นายดำรง
นายดำรง ใจหงษ์
กรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษาฯ