ข้อมูลที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายอดุลย์  นันท์บัญชา
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ที่ปรึกษา      


นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ที่ปรึกษา


นายฐณพงศ์
นายฐณพงศ์ อินทรแสน
ที่ปรึกษา            


นายอรรนพ  จูจันทร์
นายอรรนพ จูจันทร์
ที่ปรึกษา