ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
กรรมการ


นายสมพงษ์
นายสมพงษ์ พินิจ
กรรมการ            


นายประยูร  ชาติชำนาญ
นายประยูร ชาติชำนาญ
กรรมการ


นายณัฐรัชต์
นายณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
กรรมการและเลขานุการ