ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายชูกิจ  จี๋ะมะลิ
นายชูกิจ จี๋ะมะลิ
กรรมการ


นายอิสรภาพ
นายอิสรภาพ จินาอิ
กรรมการ            


นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์
กรรมการ


นายพิเศษ
นายพิเศษ ถาแหล่ง
กรรมการและเลขานุการ