ข้อมูลคณะกรรมการเงินกู้

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายสมพงษ์  พินิจ
นายสมพงษ์ พินิจ
กรรมการ


นายอิสรภาพ
นายอิสรภาพ จินาอิ
กรรมการ            


นายพิเศษ  ถาแหล่ง
นายพิเศษ ถาแหล่ง
กรรมการ


นายวรวัติ
นายวรวัติ กิติวงค์
กรรมการและเลขานุการ