ข้อมูลคณะกรรมการเงินกู้

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายชูกิจ  จี๋มะลิ
นายชูกิจ จี๋มะลิ
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายอิสรภาพ  จินาอิ
นายอิสรภาพ จินาอิ
กรรมการ


นายไพรพิพัฒน์
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์
กรรมการ            


นายพิเศษ  ถาแหล่ง
นายพิเศษ ถาแหล่ง
กรรมการและเลขานุการ