ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด



นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายสุรินทร์  กันคำ
นายสุรินทร์ กันคำ
รองประธานกรรมการดำเนินการ (1)


นายณรงค์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการดำเนินการ (2)            


นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
เลขานุการ


นายส่งศักดิ์
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
เหรัญญิก            


นายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้


นายปราโมทย์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์