วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรมั่นคง  โปร่งใสบริหาร  บริการประทับใจ  พัฒนาสหกรณ์สู่สากล