Untitled Document


���������������������������������������

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ไปแล้วเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ.2566 ผู้ดูแลระบบ
2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2566 ผู้ดูแลระบบ
3 ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ผู้ดูแลระบบ
4 ระเบียบฯ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 ผู้ดูแลระบบ
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563 ผู้ดูแลระบบ
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2560 ผู้ดูแลระบบ
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 ผู้ดูแลระบบ
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2560 ผู้ดูแลระบบ
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2556 ผู้ดูแลระบบ
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556 ผู้ดูแลระบบ
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนขยายกิจการ พ.ศ.2548 ผู้ดูแลระบบ
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ผู้ดูแลระบบ
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2548 ผู้ดูแลระบบ
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พ.ศ.2548 ผู้ดูแลระบบ
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2548 ผู้ดูแลระบบ
16 ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2547 ผู้ดูแลระบบ
17 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 ผู้ดูแลระบบ
18 ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2558 ผู้ดูแลระบบ
19 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 ผู้ดูแลระบบ
20 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ผู้ดูแลระบบ
21 ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2550 ผู้ดูแลระบบ
22 ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2550 ผู้ดูแลระบบ
23 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2550 ผู้ดูแลระบบ
24 ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2560 ผู้ดูแลระบบ
25 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 ผู้ดูแลระบบ
26 ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2542 ผู้ดูแลระบบ
27 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2552 ผู้ดูแลระบบ
28 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 ผู้ดูแลระบบ
29 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากทรัพย์ทวี พ.ศ.2549 ผู้ดูแลระบบ
30 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2547 ผู้ดูแลระบบ
31 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2547 ผู้ดูแลระบบ