Untitled Document


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ใบสมัคร สส.ศธ.ชม 2 ผู้ดูแลระบบ
2 ใบสมัคร สส.ชสน.2 ผู้ดูแลระบบ
3 แบบบันทึกข้อความสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
4 ใบสมัคร สส.ศธ.ชม ผู้ดูแลระบบ
5 ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล สมาชิก สหกรณ์ และสมาคม ต่างๆ ผู้ดูแลระบบ
6 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์ และสมาคมต่างๆ ผู้ดูแลระบบ
7 คำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์การศพของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
8 บันทึกข้อความขอไถ่ถอนจำนอง ผู้ดูแลระบบ
9 ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผู้ดูแลระบบ
10 แบบคำขอเอาประกัน บริษัท ทิพยประกันภัย ผู้ดูแลระบบ
11 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ - สพป.ชร ผู้ดูแลระบบ
12 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ - สพม. ผู้ดูแลระบบ
13 หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลระบบ
14 คำขอปรับการส่งชำระหุ้นและชำระหนี้รายเดือน ผู้ดูแลระบบ
15 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ ผู้ดูแลระบบ
16 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) ผู้ดูแลระบบ
17 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมทบ) ผู้ดูแลระบบ
18 บันทึกข้อความขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการประจำเดือน ผู้ดูแลระบบ
19 หนังสือลาออกและยินยอมให้ถอนทุนเรือนหุ้นและฝากชำระหนี้ (แนบกู้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน) ผู้ดูแลระบบ
20 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์แนบใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ผู้ดูแลระบบ
21 รายละเอียดการหักเงินเดือน ใหม่...(ใช้อันนี้) ผู้ดูแลระบบ
22 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสน. สำหรับคู่สมรส บุตร สมาชิกสามัญ ผู้ดูแลระบบ
23 ใบสมัตร สมาชิก สส.ชสน. สำหรับสมาชิกสามัญ ผู้ดูแลระบบ
24 หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ผู้ดูแลระบบ
25 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน ผู้ดูแลระบบ
26 ใบสมัคร สส.ชสอ ประเภทสมทบ ผู้ดูแลระบบ
27 ใบสมัคร สสอค.สำหรับ ประเภทสมทบ (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) ผู้ดูแลระบบ
28 ใบสมัคร สส.ชสอ. ผู้ดูแลระบบ
29 ใบสมัคร สสอค. ผู้ดูแลระบบ
30 หนังสือจำนำหุ้น ผู้ดูแลระบบ
31 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบ
32 ใบลาออก ผู้ดูแลระบบ
33 หนังสือรับรองสถานะการสมรส ผู้ดูแลระบบ