Untitled Document


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการพ.ศ.2565 ผู้ดูแลระบบ
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565 ผู้ดูแลระบบ
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 ผู้ดูแลระบบ
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และงวดส่งชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผู้ดูแลระบบ
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะสั้น ผู้ดูแลระบบ
6 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ATM ผู้ดูแลระบบ
7 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 7) ผู้ดูแลระบบ
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ ผู้ดูแลระบบ
9 ประกาศ เรื่อง การสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรสสมาชิก บุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ
10 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 6) ผู้ดูแลระบบ
11 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 6) ผู้ดูแลระบบ
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกการระบาด covid-19 ผู้ดูแลระบบ
13 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ระยะสั้น ผู้ดูแลระบบ
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ATM. ผู้ดูแลระบบ
18 ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โครงการ 5 ผู้ดูแลระบบ
19 ประกาศ เรื่อง การให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ดูแลระบบ
20 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ผู้ดูแลระบบ
21 ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากทรัพย์ทวีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี ผู้ดูแลระบบ
22 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
23 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2563 ผู้ดูแลระบบ
24 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง ผู้ดูแลระบบ
25 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 5) ผู้ดูแลระบบ
26 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 4) ผู้ดูแลระบบ
27 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 3 ) ผู้ดูแลระบบ
28 ประกาศฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ผู้ดูแลระบบ
29 ประกาศฯ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี ผู้ดูแลระบบ
30 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ดูแลระบบ
31 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้เงินสำหรับเงินกู้ ผู้ดูแลระบบ
32 ประกาศฯ เรื่อง การจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
33 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ ผู้ดูแลระบบ
34 ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
35 ประกาศฯ เรื่อง ชะลอการหักเงินเพื่อเป็นค่าหุ้นสะสมอัตราร้อยละ 1 ผู้ดูแลระบบ
36 ประกาศฯ เรื่อง ข้อกำหนดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกที่มีปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ.2557 ผู้ดูแลระบบ
37 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ
38 ประกาศฯ เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ดูแลระบบ
39 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้เงินสำหรับกู้พิเศษรอบใหม่ ผู้ดูแลระบบ
40 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
41 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และงวดส่งชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผู้ดูแลระบบ
42 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 2) ผู้ดูแลระบบ