Untitled Document


สสค.สอ.สฟ.ชร.

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ที่ 25-26/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ผู้ดูแลระบบ
2 ที่ 23-24/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ
3 ที่ 21-22/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กันยายน 2565 ผู้ดูแลระบบ
4 ที่ 19-20/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน สิงหาคม2565 ผู้ดูแลระบบ
5 ที่ 17-18/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ
6 ที่ 13-16/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ผู้ดูแลระบบ
7 ที่ 11-12/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ
8 ที่ 07-10/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน เมษายน 2565 ผู้ดูแลระบบ
9 ที่ 04-06/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์2565 ผู้ดูแลระบบ
10 ที่ 01-03/2565 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ
11 ที่ 32-34/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
12 ที่ 29-31/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
13 ที่ 26-28/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
14 ที่ 24-25/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กันยายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
15 ที่ 21-23/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
16 ที่ 18-20/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
17 ที่ 15-17/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
18 ที่ 13-14/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
19 ที่ 11-12/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน เมษายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
20 รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผู้ดูแลระบบ
21 ที่ 7-10/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
22 ที่ 4-6 /2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564 ผู้ดูแลระบบ
23 ที่ 1-3/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มกราคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
24 ที่ 20-21/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
25 ที่ 18-19/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤศจืกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
26 ที่ 16-17/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
27 ที่ 14-15/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
28 ที่ 11-13/2563 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษา ,แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี,แต่งตั้งอนุกรรมการ สมาคมฯ ผู้ดูแลระบบ
29 ที่ 8/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
30 ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
31 ประกาศ ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
32 ประกาศรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผู้ดูแลระบบ