ข้อมูลที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายมนต์ชัย  ปานธูป
นายมนต์ชัย ปานธูป
ที่ปรึกษา      


นายกฤษณะ  เมืองมาหล้า
นายกฤษณะ เมืองมาหล้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายมนัส
นายมนัส เดชอุดม
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


นายสมพงษ์  พินิจ
นายสมพงษ์ พินิจ
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายศรีวรรณ
นายศรีวรรณ ปินใจ
ผู้ตรวจสอบภายใน            


นายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายอดิศร
นายอดิศร ภู่ประภากร
ผู้ตรวจสอบภายใน