ข้อมูลประธานกรรมการดำเนินการ

ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ